Środa, 19 czerwca 2024 ENGLISH VERSION PSJ
 Szukaj
"Powinniśmy postawić się na miejscu podmiotu, który próbuje odnaleźć drogę swojego życia na tym świecie , a przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to otoczenie pod którego jest wpływem i do którego się dostosowuje, stanowi jego Świat, a nie obiektywny Świat nauki."

W.I. Thomas
i
F. Znaniecki


 
SCImago Journal & Country Rank

 Prawa autorskie

  1. Autorzy udzielają Uniwersytetowi Łódzkiemu niewyłącznej licencji praw majątkowych autorskich do Utworu, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: prawa do jego wprowadzenia do pamięci komputera, utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową do jego wydawania i wprowadzania do obrotu i rozpowszechniania drukiem w formie książkowej i na innych nośnikach papierowych, a także magnetycznych, optycznych i elektronicznych, w tym w publicznie dostępnych sieciach komputerowych (za pośrednictwem Internetu), w sieciach z ograniczonym dostępem oraz na stronach internetowych Wydawnictwa, a także w otwartym dostępie (w tym także na zasadach licencji Creative Commons license BY-NC-ND. Licencja obejmuje również prawo do udzielania dalszych licencji na wskazanych wyżej polach eksploatacji.
  2. Licencja jest nieograniczona pod względem terytorialnym. Licencja jest udzielana na okres 10 (dziesięciu) lat. Po wygaśnięciu licencji Utwór może być dalej rozpowszechniany za pośrednictwem tych platform dystrybucyjnych (w tym także na zasadach otwartego dostępu, w szczególności licencji Creative Commons) na których został zdeponowany w trakcie trwania licencji.
  3. Autor udziela zgody Wydawnictwu na rozpowszechnianie Utworu w formie otwartego dostępu (w tym na podstawie licencji Creative Commons) po zakończeniu okresu licencji, o którym mowa w ust. 2.
Oświadczenie
Online Editor

© Przegląd Socjologii Jakościowej 2005 - 2023
ISSN 1733-8069, e-ISSN 1733-8069