Środa, 19 czerwca 2024 ENGLISH VERSION PSJ
 Szukaj
"Powinniśmy postawić się na miejscu podmiotu, który próbuje odnaleźć drogę swojego życia na tym świecie , a przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to otoczenie pod którego jest wpływem i do którego się dostosowuje, stanowi jego Świat, a nie obiektywny Świat nauki."

W.I. Thomas
i
F. Znaniecki


 
SCImago Journal & Country Rank

 Informacje dla Autorów

Zapraszamy do nadsyłania artykułów wszystkich socjologów, dla których paradygmat interpretatywny i metodologia badań jakościowych w naukach społecznych stanowią perspektywę poznawania i refleksji nad światem społecznym. Zachęcamy do odniesień w artykułach do tradycji interakcjonizmu symbolicznego. Oddajemy Państwu do dyspozycji forum do nieskrępowanej wypowiedzi, której przedmiotem mogą być prace teoretyczne, empiryczne i metodologiczne, odnoszące się do wszelkich dziedzin i obszarów zainteresowania socjologii.

Za publikację w Przeglądzie Socjologii Jakościowej Ministerstwo Edukacji i Nauki i przyznaje 70 punktów (grudzień 2021). Czasopismo jest indeksowane m.in. w Scopus..  
 

 Regulamin publikacji prac w "Przeglądzie Socjologii Jakościowej"


          I. Informacje ogólne

 1. Redakcja przyjmuje do publikacji prace teoretyczne, empiryczne i metodologiczne, odnoszące się do wszelkich dziedzin i obszarów zainteresowania socjologii jakościowej, uprzednio niepublikowane i niezłożone do publikacji w innym czasopiśmie.
 2. Artykuły należy nadsyłać na adres mailowy redakcji: psj.redakcja@gmail.com, Artykuły powinny być nadesłane w wersji anonimowej z osobną stroną, na której znajduje się imię i nazwisko autora/autorki, afiliacja, numer ORCID, pełny adres korespondencyjny (miejsce pracy), adres e-mail oraz krótka notka (około 300 znaków wraz ze spacjami) wskazująca stopień (tytuł) naukowy autora/autorki, aktualnie pełnione funkcje oraz zainteresowania naukowe.
 3. Artykuł powinien mieć objętość maksymalnie jednego arkusza wydawniczego (ok. 40000 znaków ze spacjami).
 4. Prace należy przesyłać w formatach tekstowych z rozszerzeniami: .doc, .docx, rtf. Ilustracje, grafiki, zdjęcia bądź inne obrazy znajdujące się w tekście prosimy przysyłać jako osobne pliki (w formatach: JPEG, TIF, GIF, BMP) oznaczone i przyporządkowane numerami do określonych miejsc w tekście.
 5. Do pracy należy dołączyć oświadczenie autora/autorów [pobierz], Podpisując je, autor/ka oświadcza, że artykuł jest jej/jego autorskim dziełem i posiada do niego pełnię praw oraz że nie był on nigdzie publikowany ani wysłany do publikacji w innym czasopiśmie. Oświadczenie zawiera także krótką deklarację dotyczącą wkładu każdego z autorów w powstanie artykułu, zgodnie z zaleceniem MNiSW, by zapobiegać praktykom "ghostwriting" i "guest authorship". Podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:
     Redakcja "Przeglądu Socjologii Jakościowej"
     Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny,
     Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
     ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź,
  bądź jego skan na adres mailowy: psj.redakcja@gmail.com.
 6.  

          II. Struktura pracy

 7. Artykuły powinny zawierać:
  1. Stronę tytułową, zawierającą dane autora/autorki/autorów; pozostała część artykułu powinna być pozbawiona wszelkich danych, które mogłyby wskazywać na tożsamość autora/ autorki/autorów;
  2. krótki i jednoznaczny tytuł w języku polskim i angielskim;
  3. streszczenie wraz ze słowami kluczowymi (3-5) w języku polskim i angielskim;
  4. wprowadzenie zawierające główną tezę, problem do rozwiązania, pytanie badawcze;
  5. inspiracje teoretyczne wraz ze wskazaniem ich powiązania z postawionym problemem;
  6. część metodologiczną, zawierającą opis zastosowanych technik i metod, charakterystykę analizowanych danych;
  7. omówienie i interpretacja wyników lub główny wywód teoretyczny;
  8. wnioski (konkluzje).
 8. Abstrakt powinien być zwięzły i nie przekraczać 150 słów. Nie powinno się w nim powtarzać ani parafrazować tytułu. Nie powinien zawierać definicji ani cytatów. Powinien zawierać skrótowe przedstawienie najważniejszych tez tekstu: problem, pytania badawcze; zastosowane techniki i metody, rodzaj danych; podstawowe wyniki i wnioski.
 9. Jeżeli autor/autorka/autorzy chcieliby podziękować osobom, które przyczyniły się do powstania ostatecznej wersji artykułu mogą to zrobić w krótkiej sekcji Podziękowania zamieszczonej przed Bibliografią.
 10.         III. Wzór bibliografii

 11. Powołania wewnątrz tekstu prosimy sporządzać według poniższych reguł:
  1. jeżeli nazwisko autora znajduje się w tekście, prosimy wstawić po nim rok wydania w nawiasie, np. "[...] Znaniecki (1934)";
  2. jeżeli nazwisko autora nie zostało umieszczone w tekście, prosimy umieścić je na końcu zdania w nawiasie wraz z datą wydania, z przecinkiem między nazwiskiem a datą, np. "[...] (Blumer, 1969)";
  3. wskazanie konkretnej strony cytowania powinno znajdować się w nawiasie po roku wydania, oddzielone dwukropkiem, np. "[...] (Goffman, 1959: 44)"; prosimy umieszczać numery stron tylko po zacytowaniu słów autora;
  4. powołując się na źródło cytowane w innym źródle, w pierwszej kolejności należy umieścić w nawiasie nazwisko autora wraz z datą wydania publikacji oraz numerem strony, na której pierwotnie zawarto przytaczane informacje, a następnie wskazać źródło, na które się powołano, np. "[…] (Mead, 1934: 78 za Prus, 1997: 39)". W bibliografii należy wskazać tylko to źródło, do którego uzyskano dostęp;
  5. w przypadku powoływania się na kilku autorów poszczególne informacje, uszeregowane w kolejności chronologicznej, prosimy rozdzielać średnikiem, np. "[...] (Becker, 1967; Geer, 1970; Turner, 1981)";
  6. gdy autorów cytowanej publikacji jest dwóch lub trzech, w nawiasie należy umieścić oba nazwiska, oddzielając je przecinkiem: "[...] (Glaser, Strauss, 1967)" lub "[...] (Anderson, Hughes, Sharrock, 1986)"
  7. gdy autorów jest więcej niż trzech, należy podać tylko pierwsze nazwisko oraz skrót "i in.", np. (Smith i in., 2002);
  8. powołując się kilka razy w pracy na publikację tego samego autora, zawsze należy podawać nazwisko oraz rok wydania;
  9. jeśli brak jest daty przy publikacji, w miejscu roku wydania, należy wpisać "b.d.", np. "(Kowalski b.d.)";
  10. zasadniczo w bibliografii powinno się zamieszczać dzieła opublikowane, jednak jeżeli zachodzi konieczność powołania się na źródło nieopublikowane, należy opatrzyć je stosownym opisem:
   - dla prac złożonych i przyjętych do druku po nazwisku autora podaje się dopisek „w druku", np. "(Smith, w druku)".
   - dla prac nieopublikowanych, ale utrwalonych, po roku podaje się również informację o technice wykonania pracy, np. "(Iwanami, 2003, komputeropis)";
  11. w przypadku cytowania kilku prac jednego autora wydanych w tym samym roku, należy je rozróżnić przez dodanie kolejnych liter alfabetu (bez spacji) do roku wydania, np. "(Nowak 1998a)", a w innym miejscu "(Nowak 1998b)";
 12. Wszystkie publikacje, na które autor artykułu się powołuje, powinny być umieszczone w bibliografii na końcu pracy, ułożone w kolejności alfabetycznej. Pierwszym elementem opisu powinno być nazwisko autora, następnie imię (z przecinkiem po nawiasie), rok wydania w nawiasie, tytuł pracy kursywą oraz po przecinku miejsce wydania i po dwukropku nazwa wydawcy:

  Goffman Erving (1974), Frame Analysis: An Essay on the Organisation of Experience, New York: Harper and Row.

  Glaser Barney, Strauss Anselm L. (1967), The Discovery of Grounded Theory, Chicago: Aldine
    
  1. aby wypisać dwa lub więcej wydawnictw jednego autora z tego samego roku, rozróżnionych literami po dacie wydania, należy umieścić ich tytuły w porządku alfabetycznym;
  2. w przypadku powoływania się w tekście na pracę zbiorową pierwszym elementem opisu bibliograficznego jest nazwisko redaktora:

   Rose Arnold (red.), (1962), Human Behaviour and Social Processes, Boston: Houghton Mifflin.
    
  3. opis bibliograficzny rozdziału w pracy zbiorowej przyjmuje następującą formę:

   Blumer Herbert (1984), Społeczeństwo jako symboliczna interakcja, [w:] Edmund Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 71-87.
    
  4. pierwszym elementem opisu bibliograficznego pracy zbiorowej, w której nie podano nazwiska redaktora lub pracy anonimowej jest tytuł;
  5. informację o tłumaczu podajemy w podobny sposób, następująco:

   Goffman Erving (2006), Rytuał interakcyjny, przełożyła Alina Szulżycka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
    
  6. opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie przybiera następującą formę:

   Blumer Herbert (1967), Reply to Woelfel, Stone and Farberman, „American Journal of Sociology", vol. 72, s. 411–412.

   Greenberg Daniel S. (1991), Soft' Sciences Grow Up, „The Washington Post", 13 grudnia, s. A19.

   Charmaz Kathy (2017), The power of grounded theory for critical inquiry, „Qualitative Inquiry", vol. 23(1), s. 34-45, https://doi.org/10.1177/1077800416657105
    
  7. opis dokumentu elektronicznego powinien zawierać datę dostępu, źródło dokumentu, typ nośnika, wersję, np.:

   Jedlikowska Dorota (2021), Modele aksjonormatywne w systemie nauki w Polsce. Socjologiczna perspektywa anomii, „Przegląd Socjologii Jakościowej", t. XVII, nr 2, s. 26–43, DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.17.2.02 (www.przegladsocjologiijakosciowej.org) [dostęp: dzień.miesiąc.rok].

   Encyklopedia Omnia (2001), [CD-ROM], wersja 2.0, Warszawa: De Agostini [CD-ROM].
    
  8. Opis prac nieopublikowanych przybiera następujące formy:

   Garfinkel Harold (1952), The perception of the other: A study in social order, niepublikowana praca doktorska, [maszynopis], Harvard University, Boston.

   Glaser Barney (2005), The World-Wide Adoption of Grounded Theory, referat zaprezentowany podczas 37. Światowego Kongresu IIS, 6 lipca, Sztokholm, Szwecja.

   Banaszak Ewa, Czajkowski Paweł, Florkowski Robert (red.), Fenomeny kontroli ciała, Warszawa: Difin [w druku].
    
  9. w wypadku braku w opisywanej publikacji informacji o miejscu wydania lub druku, należy opatrzyć ją skrótem "b.m".
    
 13. Pozycje, które autor umieścił w bibliografii, lecz nie powołuje się na nie w treści artykułu zostaną usunięte.

 14. Dla zapewnienia podwójnej anonimowości procesu recenzyjnego odesłania do publikacji własnych autora/autorki w egzemplarzu recenzowanym powinny być oznaczone jako (autor/ka: 12), a pozycje autora/autorki usunięte z bibliografii. Teksty nie spełniające powyższych warunków nie będą akceptowane i poddawane recenzji.

 15. Dłuższe cytaty należy wpisywać mniejszą czcionką, oddzielając je z góry i z dołu odstępem, z wcięciem w stosunku do lewego brzegu kolumny, bez cudzysłowu, np.:

 16. Według F. Znanieckiego (1988, s.25):
  Tę cechę zjawisk kulturalnych, przedmiotów humanistycznego badania, tę ich zasadniczą właściwość, że jako przedmioty teoretycznej refleksji są one już przedmiotami, komuś danymi w doświadczeniu, lub czyimiś świadomymi czynnościami, nazwać możemy współczynnikiem humanistycznym tych zjawisk. Mit, dzieło sztuki, wyraz mowy, narzędzie, schemat prawny, ustrój społeczny są tym, czym są, jedynie jako świadome ludzkie zjawiska.
 17. Słowa obcojęzyczne w tekście powinny być napisane kursywą, chyba że są to słowa powszechnie stosowane, jak np. per se, ad hoc.
   
 18. Prosimy nie używać skrótów, takich jak: itp., np., itd. Można je jednak umieścić wraz z informacją w nawiasie:

  "Na przykład terminy używane w wyspecjalizowanych dziedzinach socjologii, nie są w pełni rozumiane przez socjologów ogólnych (np. kapitał kulturowy)".

 19. W celu wyjaśnienia czy rozwinięcia tekstu, dodania trudno dostępnych cytatów lub informacji dotyczących rysunku/wykresu, należy używać przypisów dolnych.
   
 20. Prosimy uważnie przygotować artykuły. Błędy gramatyczne i ortograficzne oraz bibliografia niespełniająca podanych wymagań są podstawą do odrzucenia tekstu.
Oświadczenie
Online Editor

© Przegląd Socjologii Jakościowej 2005 - 2023
ISSN 1733-8069, e-ISSN 1733-8069